TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 24

MRKSLLALSLLAATSAPVLAADYSDGDIHKNDYKWMQFNLMGAFNELPGFPDGSNHDYLEMEFGGRSGIFDLYGYVDVFN
LASDPGSDKSGKEKIFMKFAPRMSLDAVTGKDLSFGPVQELYVSTLMEWGGASEVNSQKIGLGSDVMVPWLGKIGLNLYG
TYDSNKKDWNGYQISTNWFKPFYFFENGSFISYQGYIDWQFGMKDEYSSSSYGGAMFNGIYWHSDRFAVGYGLKGYKNIY
GIKEVNGVDSTGFGHYIAVTYKF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1