TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 39 - 57
TMS 2: 79 - 102

MDLFMRFFTLGSITAQPVKIDNASPASTVHATATIPLQASLPFGWLVIGVAFLAVFQSATKIIALNKRWQLALYKGFQFI
CNLLLLFVTIYSHLLLVAAGMEAQFLYLYALIYFLQCINACRIIMRCWLCWKCKSKNPLLYDANYFVCWHTHNYDYCIPY
NSVTDTIVVTEGDGISTPKLKEDYQIGGYSEDRHSGVKDYVVVHGYFTEVYYQLESTQITTDTGIENATFFIFNKLVKDP
PNVQIHTIDGSSGVANPAMDPIYDEPTTTTSVPL