TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 34
TMS 2: 77 - 100
TMS 3: 114 - 139
TMS 4: 143 - 162
TMS 5: 192 - 211
TMS 6: 215 - 239
TMS 7: 247 - 266

MATNKRTLSRIGFYCGLALFLIITLFPFFVMLMTSFKGAKEAISLHPTLLPQQWTLEHYVDIFNPMIFPFVDYFRNSLVV
SVVSSVVAVFLGILGAYALSRLRFKGRMTINASFYTVYMFSGILLVVPLFKIITALGIYDTEMALIITMVTQTLPTAVFM
LKSYFDTIPDEIEEAAMMDGLNRLQIIFRITVPLAMSGLISVFVYCFMVAWNDYLFASIFLSSASNFTLPVGLNALFSTP
DYIWGRMMAASLVTALPVVIMYALSERFIKSGLTAGGVKG