TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TQRDTLTKGMTQGQIVAGPDDTKIDQSIMDQGVCATIALPFDIHVAQSVKNVMFMFAWTQKHGLAVNNLVILGVPGYLNM
WKRFGESTDEPSESSKRCCYEKPTDPVSGEIVTPAFDPADEISEITHQEESADIKPVRLLDARLLGYTWVTQNHSWIVAY
SDEPIKDGNEVVTLRNIGNNNFCDALRKCTDKSACIHQYLQFAWNSFGDPTVRTRQVVFEVVGWADSDTTNNNSDTLFYR
TTQADNWQVLTESKTNTIGLAEVDWFNFKYETKQEVSIEIARQTWTSTLNAGVSTVSRVPKVPIKVKINVDTFLKVLFAV
YKADLYDIFLQFASVFKKGGNRQYWLNYTQEPNTKSNYNHKIYNDKIRYLQEDVQVHPNETQSKWWWWSFKKVALTTMTV
VALTRFKASGINGQYISARQFSGGETVSPYRLAAPFDSCLWRRSPNPLGTDGLKVALAHHPLAGASNRNKLRVSIPAQCI
CSITA