TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 36
TMS 2: 44 - 63
TMS 3: 83 - 102
TMS 4: 110 - 129
TMS 5: 141 - 166
TMS 6: 174 - 191

MKRKIGDLTRVISTIISRIFDPIWESLIILFLLSQLAKSEFPKGSLFLLSFFLVYLIPWLFFHYQLKKGKISDWDITKRE
ERISFYSVSKVTILIFFSILFFLSPKSIPFYLKFLIPFLIFYLLTFFNKVSGHMITNTLFILSIYFYTGKSDILYIGIII
LLLVALSRFNLKKHTLPQLIIGTGLGLLALI