TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 10 - 27

MFSAFIIKRSAILCSLAMFIPLASIADDTIEVTAKAGHEADLPTSGYTATTTKGATKTDQPLILTAQSVSVVTRQQMDDQ
NVATVNQALNYTPGVFTGFSGGATRYDTVALRGFHGGDVNNTFLDGLRLLSDGGSYNVLQVDPWFLERIDVIKGPSSALY
GQSIPGGVVMMTSKRPQFTSEGHFRLTAGNNNTQVAAFDYTDAISEHWAFRLTGITRNSDTMYDHQREERYAIAPSLLWQ
PDENTSLLLRANLQKDPSGGYHSAVPADGSIYGQKLSRGFFDGESNHNVFKRWQQIYSYEFSHKFDDVWSFRQNASYTHS
NTQLEQVYQGGWNSDRTLMNRYYSGEDSSLNAFAVDNQLEADLRTAAVKHKVLLGVDFQKFRNNLRSDSAYATPLNPYTG
VSGGSTLYSDYLLTTPGINTSYLSRRYEQSGVYLQDEMTLDNWHLNLSGRYDRMKTENINNTANSTDERTDNHASGRASL
LYSFDSGISPYVSYSQAITPSLFPDAQQKLLKPMTSEQYEVGIIYQPPGSTSLYSAALYDLTQNDVANRAVPATYYVPAG
KVNSQGLELEARSQISDRLSVIAGYTYNRVKFKDAIDGNDGNTPVLAPSNMASLWAQYEAGYGINVGAGIRYIGKQWADD
ANTLRVPSYTLGDASVRADLGTWAASLKGAFVQLNVNNIADKKYVAACYSTSYCYWGAERSVQATVGYDF