TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 126 - 144
TMS 2: 150 - 168
TMS 3: 176 - 196
TMS 4: 202 - 220
TMS 5: 246 - 264
TMS 6: 270 - 288
TMS 7: 314 - 332
TMS 8: 352 - 372
TMS 9: 402 - 422
TMS 10: 444 - 462
TMS 11: 470 - 493
TMS 12: 523 - 541
TMS 13: 567 - 587

MANDALSAIFSNPSRKGVQPSTSIVSYTNNEDDIIDVENGKFNKNKNINTNVYVDNSSIEESEVVPLPETKSIWSKIYYD
FIVLDKTTLNVSLKESFLYNRDLKPVEEERRCWSWFNYLYFWLADCFNINTWQIAGTGLQLGLNWWQCWLTVWIGYTFAG
IFVVLNSRFGSAYHLSFPITVRASFGIFFSMWPIINRVVMAIVWYAVQAWLGATPVALMLKSIFGKNLEDRIPNHFGSPN
STTFEFMCFFIFWVVSIPFVLVAPHKIRHLFTVKAALIPFAAFGFLIWALKKSHGKIELGTLNDYSPHGSEFSWIFVRSL
MACVANFAALIINAPDFGRFAKNPQASLWPQLVAIPLFFAITCLIGIIVTAAGYHLYGVNYWSPLDVLGQFLETTYTRGT
RAGVFLISFVFALAQLGTNISANSLACGADMTALFPRYINIRRGSLFCVAMALCICPWNLMASSSKFTSALGAYAIFLSS
IAGVICADYFVVRRGYVKLTHLFLAQKGSFYMFGNKFGANWRAFVAYICGIAPNLPGFIGDVGAPKITVSEGAMRLYYLG
YPVGFFISAVIYLILCYFFPVPGTPVTNFLTEKGWFQRWAYVEDFEQDWKNELRRDDLCDDTVSIYDGTEEKIVY