TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 44 - 64
TMS 2: 120 - 140
TMS 3: 152 - 172
TMS 4: 184 - 203
TMS 5: 215 - 235
TMS 6: 253 - 273
TMS 7: 301 - 321
TMS 8: 339 - 358
TMS 9: 370 - 390
TMS 10: 406 - 426
TMS 11: 438 - 458
TMS 12: 476 - 496

MTERRDNVSHAPDAIEGPNDGAHAEDTSPGFFSFENLGVAQVQVVGGTLNGFSIGFVAVYILLYEVATNCSLFKTTEACK
AVGSYGCEWKDTEVCSWKKECDSDSDGVNPCESLIGYSSLYSGIFASAMIVGSMVGSIIAGKCITMFGLKKSFIIVGVMS
VVASALNHISVATNEFWVLCAGRVLMGIGLGVVCVICPMYVNENAHPKLSKVDGVLFQVFITFGIMLAAMLGLILDKTVN
YDNDPDMAGRFHGFCAVSSVLSVAMFLVGMFLRESTATFSQDDDGKADGGMDPNEYGWGQMLWPLFMGAVTAGTLQLTGI
NAVMNYAPKITENLGMDPSLGNFLVMAWNFVTSLVAIPLASRFTMRQMFITCSFVASCMCLFLCGIPVFPGVAEEKVKNG
VATTGIALFIAAFEFGVGSCFFVLAQDLFPPSFRPKGSSFVVMMQFIFNILINLLYPITTEAISGGATGDQDKGQAVVFI
LFGLIGLICFVLQFFYLYPYDANQDHENDHGTEPVERILSPVDVPTPRN
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12