TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 51 - 70
TMS 2: 80 - 102
TMS 3: 128 - 148
TMS 4: 214 - 234
TMS 5: 242 - 260
TMS 6: 270 - 290
TMS 7: 312 - 332
TMS 8: 342 - 362

MIFNPVISNHKLSHYIHVFCTFTTFCILGTETRQAITALSTYTPAFVTAPTVLWSNCSSCMLMGIMQSLNAYTWMKDHQV
LFLGVTTGYCGALSSFSSMLLEMFEHSTNLTNGNIANHTKLPNRAYGIMEFLSVLLVHLMVSMGSLIFGRQLGKEVIVAY
GSSSFSKPYTPPSDTVKENAGDVDTQEMEKNILEFKFKTPAPFFKKFFDVVDKLAYALAFPLIILFVVLCAYYENYSRGK
WTLPCLFGIFAGFLRYWLAEMFNKTNKKFPLGTFLANVFATLLIGIFTMVQRGKKHFSTDIPIVNSLNSCHIVSALISGF
CGTLSTISTFINEGYKLSFINMLIYYTVSIGISYCLLVITLGSYAWTRGLTNPIC
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8