TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 4 - 22
TMS 2: 34 - 54
TMS 3: 74 - 92
TMS 4: 104 - 123
TMS 5: 141 - 159
TMS 6: 171 - 191

MLGLVLLYVGIVLISNGICGLTKVDPKSTAVMNFFVGGLSIICNIVVITYSALHPTAPVEGAEDIAQVSHHLTSFYGPAT
GLLFGFTYLYAAINHTFGLDWRPYSWYSLFVAINTIPAAILSHYSDMLDDHKVLGITEGDWWAIIWLAWGVLWLTAFIEN
ILKIPLGKFTPWLAIIEGILTAWIPAWLLFIQHWV