TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 37
TMS 2: 49 - 70
TMS 3: 82 - 101
TMS 4: 141 - 159
TMS 5: 199 - 217
TMS 6: 276 - 297
TMS 7: 309 - 327
TMS 8: 371 - 391

MHEFVINVQNETTKLYDQLNIILYILGLQGIWVDEIKLSRRFHVFFKVVTFILHIMCGMFAGLQFFAIFTQNSLNSQQKS
DVIVIGISNPMAYIFCINFIRNRNEIKDLFYHLAVVLKIYYNDVEIEKSMVNKIKSYLSTYVFASITILVSNGIIAFFQT
INSDEPFLGIITAWPDKTDTSKTASYARIGFYLFWCIHFFRISTVFAVIVCILISIKYQYKILCSYFESLNKIFDDETSS
HEVKEAEFENAFCNGIKIHTQIIWCVRRCQIMCRTVFSANIMLDTFVLVILMLAMVNSENDFYGLCSQMSSVLVTVVLMA
FFMWTAGDINVQASQLPDAIYGSGWYNCRGKSSARIRSLVTISMNKAQQPILMWALGFVELSHKNFVAIIKSAYSVFSVF
Y
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8