TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 27 - 52
TMS 2: 64 - 87
TMS 3: 113 - 131
TMS 4: 143 - 162
TMS 5: 188 - 213
TMS 6: 288 - 313
TMS 7: 325 - 345

MPTTLMENSTPGWIADEGEMEETHPEFSLIGGYLLVVVLLGTAGNSLVIYTFLRFKKLHSPINLLIVNLSASDLLVATTG
TPLSMVSSFYGRWLFGTNACAFYGFVNYYCGCISLNSLAAISVFRYIIIVRGKAQNNKLSLRSSIYAILVIHLYTLIFST
PPLYGWNRFVLAGYHTSCDIDFHTKTPLFVSYICYMFFFLFFLPLGLISWSYFKIYQRVSQHSNSMRTSFTGVTKETNID
EKHAWLEKMKTTQILHKPVTFLRLKPSFEPRLKPRFKPRFNHRRTASTLLVTIVVFLFAWFPYCIVSLWVLIGDANSISK
LSTTIPSLFAKSSVIYNPLIYAVLNSKFRKALIQTLSSIKCLYTHELSESS