TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 239 - 257
TMS 2: 265 - 283
TMS 3: 305 - 322
TMS 4: 352 - 370
TMS 5: 378 - 396
TMS 6: 406 - 424
TMS 7: 444 - 462
TMS 8: 492 - 511
TMS 9: 519 - 538

MVSANGDLHLPISNEQCMPENNGSLGFEAPTPRQILRVTLNLKYLIDKVVPIVYDPNDIVCDHSEILSPKVVKLAYEACG
GNPKDKANKRKYQSVIIFSLLKVCEWYSILATMEVHNAKLYETRNLASQQLCKLLIEREETRDLQFLFMQLLLRRYVINE
NDEDQEPLNALELATDMHCTTVIGSSGFQRCLKWIWRGWIVQNGLDPTTFIKDDSLAEVSLISHFNPVRLKAPVYQNYLQ
MIFSFLFLGLYTLVVNGKDSERVQSFDLLESIFYVFNTGFILDELTKLYYIGYAHLSFWNLFNDTTYLIITFAMGFRAMS
VTPLNAKYSSEDWDKISYRVLSCAAPFVWSRLLLYLESQRFIGIMLVILKHMMKESIVFFFLLFLIMIGFTQGFLGLDSA
DGKRDITGPILGNLTITVLGLGSFDVFEEFAPPYAAILYYGYYFIVSVILLNILIALYSTAYQKVIDNADDEYMALMSQK
TLRYIRAPDEDVYVSPLNLIEVFMTPIFRILPPKRAKDLSYTVMTIVYSPFLLLISVKETREARRIKYNRMKRLNDDANE
YDTPWDLTDGYLDDDDGLFSDNRNSGMRATQLKNSRSLKLQRTAEQEDVHFKVPKKWYKNVKKCSPSFEQYDNDDTEDDA
GEDKDEVKELTKKVENLTAVITDLLEKLDIKDKKE