TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 46 - 65
TMS 2: 73 - 91
TMS 3: 103 - 123
TMS 4: 131 - 149
TMS 5: 161 - 181
TMS 6: 241 - 259
TMS 7: 279 - 297
TMS 8: 323 - 346
TMS 9: 358 - 382

MSWRTTTAILCLYGAVKEFRPATPFLTPFLASPEKNITLDELYSQVYPYWTYSYMLALIPMFILTDILRYKPIVMIEAIG
LVATWALLVFGKGVWQMQIMQVSFGVASAAEIAYYSYIYSIVDRKHYKRATSYIRAAALMGKLVAFGLGQTLISTHTSDY
LVLNQISLGAVCLVTIIAIFLPRVKSEKAKVSMRAHEIVEQQTVESVESVQTPKAVKMSYTREYFKKISEELQICSKNQE
LLKWSLWWALASCGVYQVQNYTQSLWKELQNNPDDVANGVVEFVNTALGAFLSLFIHHLSIDWTLRYVLRANVAKELSSN
NHGLIFGCNTFVAVCLQSLLTLVVVDSRFLHLDIRTQFVIYSGYFALVASIFAFFFMISLFSKSSNAHTAQTTYEATNEI
QEETVFLDQN