TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 29

MKISFNRTTRWCVSSFVTLLLSPTISYAEDAELKPVENITVIGNRQAYQGDFTVLETPQAELVISEEVLKSAGVVDLVQA
LDLSASVARQNNFGGLWNSFAIRGFVGDENLPSNYLVNGFNAGRGFGGPRDLSGIESVEVLKGPRAALFGRGEPGGTINL
VTKRPTFERDGEIVLSAGSFNTYRTDVDWTSPVSDMVAVRLVGFYEDAESYRDTVETSKYGLNPSVAILFSDQTKLNYEL
EYTQQEIPFDRGVVAMNNELGVIPESRFLGEPSYGPIETGVLGHQLEFQRNLNDDWTALVGFNYRATSLEGLASENGFAV
PAEDGTFARFSRSRDYDAVYQVFRAELNGSFNTGNIVHRVIVGVDADTFENDQYSLRDRSTDQSINIFNPVYGQSPADEL
ELADNIDRVETQESSGLFIQDQISLTDNLDVRVGVRIDDYQQKLVNRLNDGVSEYSKTQASPQFGVVYKSSEVLSFYVVY
GENFRPLSGATDENGLEPNLSESTELGLKFALNDGDLQGNIAIFDVKQSNIATLDADYNPTAVGEAGSQGIEFDLTGSLT
DSLSVWVSYAYTETETKNDFTDAVGWASIPAGSDLLNVPDHQLSTQLVQKTELAGKPVKLIAGVLYVGDRSGEFGNPAFN
LPSYTTARVAAQYEISEQIEFSFEINNLFDKSYYANSYGPTWVMPGAPRNFRLSTRFRF