TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 94 - 112

MELRTDAVLASLEMSEPVKNDEDYESLPAHASLGTHMTAGAVAGILEHTVMYPVDSVKTRMQSLQPDPKAQYRSVYGALK
RIVRTEGLLRPLRGLNITVLGAGPAHALYFACYERIKRSLSDVIQNGGNSHIANGVAGSVATVLHDAVMNPAEVVKQRMQ
MYNSPYRSLYDCVLMVSRKEGLAAFYRSYSTQLTMNIPFQAVHFITYEFMQEHFNPHRQYRPETHIISGAAAGAVSAAVT
TPLDVCKTLLNTQENVALSSAHVSGHLSGMVNALRTVYRLGGVPAFFKGIQARVIYQMPSTAIAWSVYEFFKYFLTQHES
HVQEVSHKTSPT