TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 25

MFTIKKLTLTIVVATTLTGCANIGDSYRASLKNYKQYEEITKQYNIKNDWWKLYKDAQLNRVVEKALLNNKDLAKATISV
NRALYSANLAGANLVPAFSGSTRSTAQKNIKTGGNSTISHTGSLNVSYTLDLWFRLADTADAAEWAHKATVQDMESTKLS
LINSVVTTYYQIAYLNDAISTTKESIKYYTDISNIMRNRLAQGVADSISVDQAQQAVLTARNNLITYQLNRKTAEQTLRN
LLNLKPDETLKITFPHILKVKSVGVNLNVPVSVIANRPDIKGYQARLSSAFKNVKATEKSWFPEITLGGSLNSSGKKLNS
ATNTLIGGGALGISLPFLNWNTVKWNVKISEADYETARLNYEKSITVALNDVDTNYFSFTQAKKRFTNAQKTYIYNQRIT
QYYRNRYNAGVSELREWLTAANTEKNSQLSILQAKYNVIQAENAVYSSMAGYYSVKK
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1