TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 25

MFTIKKLTLTIVVATTLTGCANIGDSYRASLKNYKQYEEITKQYNIKNDWWKLYKDAQLNRVVEKALLNNKDLAKATISV
NRALYSANLAGANLVPAFSGSTRSTAQKNIKTGGNSTISHTGSLNVSYTLDLWFRLADTADAAEWAHKATVQDMESTKLS
LINSVVTTYYQIAYLNDAISTTKESIKYYTDISNIMRNRLAQGVADSISVDQAQQAVLTARNNLITYQLNRKTAEQTLRN
LLNLKPDETLKITFPHILKVKSVGVNLNVPVSVIANRPDIKGYQARLSSAFKNVKATEKSWFPEITLGGSLNSSGKKLNS
ATNTLIGGGALGISLPFLNWNTVKWNVKISEADYETARLNYEKSITVALNDVDTNYFSFTQAKKRFTNAQKTYIYNQRIT
QYYRNRYNAGVSELREWLTAANTEKNSQLSILQAKYNVIQAENAVYSSMAGYYSVKK