TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 32 - 50
TMS 2: 76 - 96
TMS 3: 108 - 126
TMS 4: 130 - 150
TMS 5: 164 - 184
TMS 6: 210 - 230
TMS 7: 277 - 295
TMS 8: 321 - 341
TMS 9: 353 - 373
TMS 10: 377 - 402
TMS 11: 416 - 436
TMS 12: 462 - 482

MADDESRTILLEKNEDCPGCIIDRTKQQQRGVPYLHLSFIWLVSLCTALPISSLFPYIYFMIRDFHIAKQEEDIGFYAGF
VGSSFMIGRALTSIFWGKLADRYGRKPIILIGTFSVIIFNTLFGLSTSFWLAISVRFLLGCFNCLLGVIRAYASEVVSEE
YNALSLSVVSTSRGIGLILGPAIGGYLAQPAEKYPNIFSQSSVFGRFPYFLPSLVISVYATAVLIACWWLPETLHTRCRI
AQGRLNPTELNDDESRGGGLDEQKIINKPSLLRNRPLMAIIIVYCVFSLQEIAYNEIFSLWAVSDRSYGGLSFSSQDVGE
VLAISGLGLLVFQLLVYPPLEKSVGLLAVIRLSAVLLIPLLSCYPYIALLSGVTLHLVINCASIIKNALSISLVTGLFIM
LNKAVPQNQRGAANGISMTAMSVFKSFGPAGGGVLFSWAQKRQDATFLPGQIFAPCDEMVFLVLNLVQLVGLILTFIPYI
SQIQ