TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 41 - 66
TMS 2: 70 - 95
TMS 3: 125 - 150
TMS 4: 166 - 184
TMS 5: 196 - 221
TMS 6: 247 - 265
TMS 7: 285 - 307
TMS 8: 333 - 351
TMS 9: 381 - 406
TMS 10: 410 - 430
TMS 11: 450 - 475

MKSFNTEGHNHSTAESGDAYTVSDPTKNVDEDGREKRTGTWLTASAHIITAVIGSGVLSLAWAIAQLGWIAGTSILLIFS
FITYFTSTMLADCYRAPDPVTGKRNYTYMDVVRSYLGGRKVQLCGVAQYGNLIGVTVGYTITASISLVAVGKSNCFHDKG
HTADCTISNYPYMAVFGIIQVILSQIPNFHKLSFLSIMAAVMSFTYATIGIGLAIATVAGGKVGKTSMTGTAVGVDVTAA
QKIWRSFQAVGDIAFAYAYATVLIEIQDTLRSSPAENKAMKRASLVGVSTTTFFYILCGCIGYAAFGNNAPGDFLTDFGF
FEPFWLIDFANACIAVHLIGAYQVFAQPIFQFVEKKCNRNYPDNKFITSEYSVNVPFLGKFNISLFRLVWRTAYVVITTV
VAMIFPFFNAILGLIGAASFWPLTVYFPVEMHIAQTKIKKYSARWIALKTMCYVCLIVSLLAAAGSIAGLISSVKTYKPF
RTMHE