TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 13 - 33
TMS 2: 81 - 98
TMS 3: 104 - 121
TMS 4: 129 - 146
TMS 5: 152 - 169
TMS 6: 173 - 190
TMS 7: 200 - 217
TMS 8: 263 - 280
TMS 9: 288 - 310
TMS 10: 314 - 332

MNKFQSWLMANKNLLITSVVMCQVLVLSIGIINFPYIDDTGRQIDGNTDFARSYSRWGSEIGSWLVQGSRHLTDMGLWTH
ILSGFIVSVTGIIIVYSFHKKLSLLALTAAMLVGFNPWFLQNLSFRFDSPYMSLSLLFSVLPFLFWNKNKVLFLVISILS
IFLMCNTYQASSGIYVVMVLALSLKQLLDNQSFIAVLKKAIVAMISYISAMFLYLIETKFNPEIATRGGMTTIASVKDIP
KTILVNSQMYLSKITEQSTKLWILLFFILVIFFVLSTVLNAKVSPVKSFLYAVLFLFLGSILSYGVFLIFPEKLLLISPR
YGYGFSFFCSFNYHAYFGKYF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10