TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 18 - 38
TMS 2: 62 - 80
TMS 3: 84 - 104
TMS 4: 126 - 144
TMS 5: 148 - 168
TMS 6: 198 - 216
TMS 7: 236 - 256
TMS 8: 264 - 282
TMS 9: 286 - 306
TMS 10: 328 - 348
TMS 11: 352 - 372

MSIYFNRFSSLISEYGYTILINILLSRISVQLVMYFWVVKCLAAIVTNRINISNSKLSRKYLLILLEITKAILLFLLGFG
LNHIIVLLVVFIIEVVNVLFSSLLYSCVPIIIDKDSLIKFNARYTSIGSVSYFLAPLFVGLFINKSHFLLFAVYALLLIV
GATSLLFLPNISTLNLKEERKKQNLNITLFNILRSKKIALVLLSGVIVGSIGVVYDTYEVVYLTKYLGISDSMYSFSLSF
LAVSFLVMSFLLSFVKQISSHMKAFALGLSFYVLYLLLFSTSSNIYTVLMSYVFLAIGQTMMGIIETNYFQLSLNMKELQ
KLYIYSETLHSVFSGIAVLVIGSFAFLSSHLVLVFRSLAVFALFILLCYCVFVNLKKLSIDK