TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 10 - 28
TMS 2: 52 - 70
TMS 3: 88 - 106
TMS 4: 130 - 148
TMS 5: 166 - 184
TMS 6: 208 - 228

MAKYTDITNSAIATIVAEIITLPICTFKTNYQNNSTLSMQQCLKNIYMKNGISGFYKASVPAIMSQTYSTSSKYFLFRFF
ENKNYPYTNKMINGIISGIMTSLITHPIDNIKIHLQMNDSFMCKLRENGFGLFYRGYSKSFGKTVISSSMFFPLYETLNE
YFEKPVVSSMLTAIISTTIMQPLDFLKTRHIYGLSLYNGLNLQHYYRGLSLNLMRIVPHFVITMTTIDFLNKKTLQY
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6