TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 35 - 53
TMS 2: 67 - 86
TMS 3: 106 - 130
TMS 4: 194 - 211
TMS 5: 219 - 242
TMS 6: 272 - 290
TMS 7: 302 - 325
TMS 8: 414 - 437
TMS 9: 457 - 475
TMS 10: 487 - 511
TMS 11: 531 - 550
TMS 12: 580 - 604

MRLAIKRRASRGQRPGPDEKRARDMEKARPQWGNPLQFVFACISYAVGLGNVWRFPYLCQMYGGGSFLVPYLIMLIVEGM
PLLYLELAVGQRMRQGSIGAWRTISPYLSGVGVASVVVSFFLSMYYNVINAWGFWYLFHSFQDPLPWSVCPLNSNRTGYD
EECEKASSTQYFWYRKTLNISPSIQENGGVQWEPALCLTLAWLMVYLCILRGTESTGKVVYFTALMPYCVLIIYLVRGLT
LHGATNGLMYMFTPKIEQLANPKAWINAATQIFFSLGLGFGSLIAFASYNEPSNDCQKHAVIVSVINSSTSIFASIVTFS
IYGFKATFNYENCLNKVILLLTNSFDLEDGFLTASNLEEVKDYLASTYPNKYSEVFPHIRNCSLESELNTAVQGTGLAFI
VYAEAIKNMEVSQLWSVLYFFMLLMLGMGSMLGNTAAILTPLTDSKVISSYLPKEAISGLVCLINCAVGMVFTMEAGNYW
FDIFNDYAATLSLLLIVLVETIAVCYVYGLRRFESDLRAMTGRPLNWYWKAMWAFVSPLLIIGLFIFYLSDYILTGTLQY
QAWDATQGQLVTKDYPPHALAVIGLLVASSTMCIPLVALGTFIRNRLKRGGSSPVA
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11
TMS: 12