TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MAIINLANELAIWAKRWCAARGYTYLVSGLQAHTGNYGRIYNYNMSVPDPIVTDNPTNAAMARGTTPNPTSQPIIRTISF
NETLTDSQSTATEHGITAGAEVTVKSEAGLIFAKVGFEVKVSFQYNYTTTNTYTTETSRSWTDSLQITVPPGYVTEHTFI
VQTGPYSKNVVLEADIAGHGWFNYSAPGYTGTGIVNITQVLYDNKVPGVTPYPDNFYARFRGSGKLEGKMGLQSFVNLVE
RPLLGRAGQVREYQIPVSLPSGLDIPIFDPVVSLQ