TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 53 - 73
TMS 2: 83 - 101
TMS 3: 127 - 145
TMS 4: 165 - 187
TMS 5: 213 - 235
TMS 6: 275 - 294
TMS 7: 320 - 340

MPANFTEGSFDSSGTGQTLDSSPVACTETVTFTEVVEGKEWGSFYYSFKTEQLITLWVLFVFTIVGNSVVLFSTWRRKKK
SRMTFFVTQLAITDSFTGLVNILTDINWRFTGDFTAPDLVCRVVRYLQVVLLYASTYVLVSLSIDRYHAIVYPMKFLQGE
KQARVLIVIAWSLSFLFSIPTLIIFGKRTLSNGEVQCWALWPDDSYWTPYMTIVAFLVYFIPLTIISIMYGIVIRTIWIK
SKTYETVISNCSDGKLCSSYNRGLISKAKIKAIKYSIIIILAFICCWSPYFLFDILDNFNLLPDTQERFYASVIIQNLPA
LNSAINPLIYCVFSSSISFPCREQRSQDSRMTFRERTERHEMQILSKPEFI