TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKHKHLWVLNPCLLVMLTPAAWAEDQLVVSANRSHRSVAEMAQTTWVIEGQELEQQVQGGLEIKDILAQLIPGIDVSSQG
RTNYGMNMRGRSIMVMIDGVRLNSSRSDSRQLDSIDPFNIAHIEVISGATSLYGGGSTGGLINIVTKKGQEGKQVELQIG
GKTGFNSHNDHDENISAAMSGGTERAFGRFSVSYQRYGGWYDGKGNEVLIDNTQTGLQYSNRLDVMGTGTLNIDENQQLQ
LTTQYFNSESDGKHGLYLGQNFSAVTGTGQASNSAALNSDRIPGTERHLINLQYSNTDFWGQDLVAQVYYRDESLTFYPF
PTLKDGKVSTIGASQQKTDFYGSKLTLNSEPIDSLTLTYGIDLEHESFNANQQFFNLAKAQQSGGMTLENAYNVGRYPSY
TTTNLAPFLQTRYDINPIFTLSGGVRYQYTENKVDDFVGYAQQQAIASGSATSADPVPGGKTDYNNFLFNAGLLAHLTES
QQTWFNFSQGFEIPDLAKYYGSGSYTLVNGHYQLQNSVNVNDSKLEGIKVDSYELGWRYTGDNLRTQMAGYYSLSDQTIS
INKTDMTINVLPDKRRIYGVEGAVDYFFDNSEWSAGATFNLIKSETKVSGKWQKLTIDAASPSKATAYIGWAPGDWNLRV
QSQQTFDVSDSKGDKIDGYNTIDFLSSYALPVGKLSFSIENLLDKEYTTVWGQRAPILYSPTYGSPNLYSYKGRGRTFGV
NYSVLF