TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 165 - 187
TMS 2: 197 - 216
TMS 3: 228 - 248
TMS 4: 254 - 274
TMS 5: 284 - 304
TMS 6: 310 - 333
TMS 7: 345 - 368

MSHEKSFLVSGDNYPPPNPGYPGGPQPPMPPYAQPPYPGAPYPQPPFQPSPYGQPGYPHGPSPYPQGGYPQGPYPQGGYP
QGPYPQEGYPQGPYPQGGYPQGPYPQSPFPPNPYGQPQVFPGQDPDSPQHGNYQEEGPPSYYDNQDFPATNWDDKSIRQA
FIRKVFLVLTLQLSVTLSTVSVFTFVAEVKGFVRENVWTYYVSYAVFFISLIVLSCCGDFRRKHPWNLVALSVLTASLSY
MVGMIASFYNTEAVIMAVGITTAVCFTVVIFSMQTRYDFTSCMGVLLVSMVVLFIFAILCIFIRNRILEIVYASLGALLF
TCFLAVDTQLLLGNKQLSLSPEEYVFAALNLYTDIINIFLYILTIIGRAKE