TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKKMMMMAVALLGAGFPVHAQTSAKDSLKVINLQEVQVVSTRATAKTPVAFTNIGKAELKKVNFGQDIPYLLSMTPSTLT
TSDAGSGIGYTTLRVRGTDGTRINITVNGIPMNDAESHNLFWVNMPDFSSSVKDMQVQRGAGTSTNGAGAFGASVNMQTE
GASMKPYAEFNGSYGSFNTHKETVKVGTGLLNNHWTFDARLSNIGTDGYIDRASVNLNSYYLQGGYFAENTSVKLIAFAG
KEKTYHAWGYATKAEMEEHGRRYNPCGEYTGDDNEKHYYADQTDNYLQKNYQLLFNHTFSTAWNLNVALHYTKGDGYYEE
YKEDRSFLEYGLKPFTTDGKEISESDLVRQKKMDNKFGGGVFSLNYTNHRLTASLGGGINQYRGNNFGKVTWVKNYIGAL
SPDHEYYRNQSKKTDGNIYLKASYDLTGGLSAYADLQYRHIDYTIDGANDKYDWNKNALRPLAVDKKFDFFNPKVGLNWN
INSNHRVYASFSVAQKEPTRNNYTDGNPDSYPKAEKLLDYEAGYTFANHWLTAGANFYYMDYTDQLVLTGALNDIGEALT
ENVPNSYRMGIELMLGIKPCKWFQWDINATWSKNRIKNFVENIPIYDGWNLLDIVSVSHKSTRIAFSPDFLLNNRFAFTY
QGFEAALQSQFVGKQYMTNAEVEALTLDKYFVSNLNLAYTFKPRKVVKEVTLGVTVYNLFNEEYENNGWASSSYDKDVNH
RINSAGYAAQAGTNVMGHVSFRF