TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MFFSHTTPHISQSITLANAQPLKVTMGEDTQTLDEVVVTALGIKREQKALSYNVQQVKGEALTAVKDANFINSLAGKVAG
VQISSGATGAGGATRVVMRGMKSLTKNNNALYVIDGVPMFNTGSSGGDGQYGSMGGSDAVADLNPDDIESISMMTGPSAA
ALYGSAAANGVVLVNTKKGKKEKISLTVSNSTTFSKAYIMPEMQNRYGTSSGLFSWGDLTDKRYDPKDFFNTGSNIINSI
TLSTGSDKNQTYFSASTTNSDGILPNNSYNRYNFTARNTTNFLNDKLTLDIGAQYIIQNNTNMVSQGQYYNPLPALYLFP
RGDNFDEIRLYERYDTNYGFMKQYWPYGDGGLSLQNPYWTQNRIRRTSDKKRYMLNASLKWKVTDWLNITGRVNLDNSDY
RNKTEKYASTLATFCSVNGGFEDAMRQERSLYTDLMATVDKTFGDFRLNTNIGMSLYHTSMQTIGFAGDLIIPNFFALNN
INYAANYKPLPDGYDDEVQSIFANVELGWRSQLYLTLTGRNDWDSKLAFSNQSSYFYPSVGLSAVLTEMFTLPKIISYAK
VRGSYTVVASSFDRYLTNPGYEYNSQTHNWANPTVYPMDNLKPEKTKSWEIGLNLKFWENRFNLDATYYRSNTLNQTFKV
DIPSSSGYNKAIVQTGNVQNQGIELALGFTDEWAGFRWASNATFTLNRNKVKRLAGGSTNPVTGELIDMPNMPVGWLGKE
NVAPRVILTEGGTMTDIYVYNELTKDNNGNIKVDAQTGGLSMHTAETPTKVGNLNANYNLGWTNNFTYKGINLGVVLSAR
VGGLAYSATQGVLDYYGVSSITANARDNKGVPMNNGKVDTQKYYQTIGTGEGGYGRYYLYSATNVRLQELSLSYTLPKKW
LNNVANVTFGLVGRNLWMIYCKAPFDPELSASTSSNYYMNVDYFMQPSMRNIGFNVKVQF