TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 71 - 89
TMS 2: 95 - 119
TMS 3: 123 - 147
TMS 4: 167 - 185
TMS 5: 209 - 227
TMS 6: 247 - 265
TMS 7: 289 - 313
TMS 8: 331 - 349
TMS 9: 367 - 385
TMS 10: 436 - 454
TMS 11: 474 - 492

MLPGWELTLCLLVSLGFHFRSFYEVYKVSREHEEELDQEFELEMDTLFGGLKKDPTDFEWNFWMEWGKRRLVWLFIGHMA
VSQLATLLTKKHRPWIVMVYGMWACWCVLGAPGVVMVLLHSTIAFCVAQFRSVLLSWLCSLLLLSTLRLQSVEEVKRRWY
KTENEYYLLQFTLTVRCLYYTSFSLELCRQPPSAQPTPSAQGASHSYPWLLTYVFYYPVFHNGPILNFPEFFRQMQQPEL
NSLQHSLCIVAKGLGRLLCWWWLAELMVHLMYMHALYSSAPLLESVSCWTLGGLALAQVLFFYVKYLVLFGVPALLMRLD
GLTPPPLPRCVSTMFSFTGMWRYFDVGLHNFLIRYVYIPLGGSQHGLLGTLLSTATTFAFVSYWHGSYEDLWCWAALNWL
GVTVESGVRRLLETPCVRETLARHLSPQAHHRLHALLAACSTSMLILFNLVFLGGIQVGKTYWNRIFLQGWPWVTLSVLG
FLYCYSHVDIAWAQTYTVL