TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 35
TMS 2: 51 - 76
TMS 3: 94 - 118
TMS 4: 126 - 150
TMS 5: 162 - 186
TMS 6: 194 - 217
TMS 7: 243 - 267
TMS 8: 279 - 303
TMS 9: 315 - 339
TMS 10: 355 - 375
TMS 11: 387 - 409
TMS 12: 421 - 443

MYKTKCLREKLVLFLKIFFPILIYQFANYSASFVDTAMTGQYNTMDLAGVSMATSIWNPFFTFLTGIVSALVPIIGHHLG
RGKKEEVASDFYQFIYLALGLSVVLLGMVLFLAPTILNHIGLEAAVAAVAVRYLWFLSIGIIPLLLFSVIRSLLDSLGLT
KLSMYLMLLLLPLNSGFNYLLIYGAFGVPELGGAGAGLGTSLAYWVLLGISVLVLFKQEKLKALHLEKRILLNMDKIKEG
VRLGLPIGGTVFAEVAVFSVVGLIMAKFSSLIIASHQSAMNFSSLMYAFPMSISSAMAIVVSYEVGAKRFDDAKTYIGLG
RWTALIFAAFTLTFLYIFRGNVASLYGNDPKFIDLTARFLTYSLFFQLADTFAAPLQGILRGYKDTVIPFYLGLLGYWGV
AIPVATLFDSLTDFGAYSYWIGLIISLIVSGALYRWRLTVIMKRFESLAKSKR