TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 12 - 37

MSNKKSNNKSSIFTISLTRAPLALAVSAALSASAWAQTDAIDKPDPNNDMEIMVVTADFRSASLEKMPSSITVIDAQQIQ
DENAQHFEDVMNSIANFNWSGGSSRPKYFQIRGVGEQEQYQGAPNSSVGYIVDDIDLSGIGMVSSMYDLQQVEVLRGPQG
TRYGANALAGLIYLKSNDPTDVFEHGAEVSLGNDDLQTFSGFSSGPLSDSGKLLYRVALQQHQQNGYRDNLYLNKEDTNG
RDEFTGRAKLRWYATDDLQLDLTLLHADFDNGYDVWSLTNDPTNTITDQPGVDSQRTTGAGFKATYSGAEQFELTSLTSF
ANTDHHYSYDGDWANSEYWASKQCEEGGNVSPCQYDYFWDKTGQRKTLSQEFRLSSTDQGRIFADSTDWLIGVYAMNLKE
DNQLYSEYNTWPDEVLDSQYEATNYALFGQLDTDLGADYVLSVGLRVERRNSHYSDTNNDNFDPSETMWGGHIALSKVLN
ESHNVYARVARGYKAGGFNMTLPVELNDKKEFDTETLYNYEIGLKSHWFEGLIDTNLALFYMDRQDQQVAASQQDPNKPQ
RFILYTENAGSSNNYGAELDATWYATDNLQFYSSLGWLQTAYGNYQYQDKYGTDVDLTGRDLAHSPHLTYSLGGTYRANS
GWFANLNMSGKSEFYYSDSNDSRSEPYTVVNARLGYEASAWSAYLWGRNLFDEEYGVRGFYFGNEPDNGWAEKQYIRYGD
PRQIGVTLNVKFM