TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 18 - 35
TMS 2: 93 - 112
TMS 3: 120 - 137
TMS 4: 145 - 162
TMS 5: 170 - 195
TMS 6: 213 - 233
TMS 7: 239 - 259
TMS 8: 267 - 287
TMS 9: 307 - 327
TMS 10: 335 - 355
TMS 11: 361 - 378

MVFGLSSFLTEIKKNKDLKIFLFVFTLGAFFRLFRLDLQSPWEDELFSIRASSVTSLGDLWNWMKDDPHPPLYQTLLYFW
FQLLQPTVFVGRLLSAISGLLVPLAFYIFAPVELKGRIKVSVSALLSLSTGLIYYSQELRSYSLLVLFCTIQLAFVLKLV
YEKEKNPKLCFSLLGISLLASYTHFFGFIWSASIFLGMFIEKLIFERKFSKEFFFFGISFGLLFLPVLYLLFNSDKIGIA
SWIPEAGTTAFIVFFDLIFHSGILKKFIPGIVASVALFVGFVSIYFQKSSSETKMEVLDFAHKKSVILFGIVLTIFSIAL
CVLSSIQPLITARNLLVTAPVLYFLIATLFSIFPIYKGRRLEFVLILISFVSLYYFTRYYYKPYKEQWRESSQYIISTVV
GHPKDFTLLCSSHAYNMEYFLKTAKVTGIVPRLYTKEEVNLFIQDSSKKNLVILETSWKYLNSEELESLFMRSNFDRKDQ
LFYGMRVVTIRKK