TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 38

MNLFRLVLKYRNRKSMKKFLIFVSFVISLFFVTTGAVYGQQEDCSKLAFMDDVQRKPRTDLPFPISEMRRLRPEDICKKK
EGWFPTGLPLLNSDPNVGVGYGVRVFLINNGKKSDPFFEYAPYRFRMFAQYFNTTKNRQYQDISFDAPYIFDTKWRLRGD
LIYDTNPNTLYYGIGERSLETLSYQERNQSGGEVVRNATYHEREKNIYFTRPGGPGDPVDFQGTNYSGFPNNDAFRVTDR
MYNRYDIRSPQANLSGEHIFFGGLVRAVAGIRVSQNIIKTFDGQFVKSTDPLTEGTPFSNSGITPNGKTKVTEDAEAGKI
IGANGGNVNSVRFGLVLDTRDLEPDPNRGMFVEATYEKVAKAFGSDFQYSKYFTQVKLFYSPFPKVFDKLVIAGRGAFGL
TEGDAPFFEYRNLWSTEGGITGLGGLRTLRGYKQDRFAGKAMGWGNIELRWKFFDFNIAGQHFALNLVPFMDFGRVWDDE
HNVGLKDYKYSRGLGFRIAWNQSTILMLDYAVSKEDKQVFMNFNHIF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1