TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 196 - 214
TMS 2: 224 - 243
TMS 3: 297 - 316
TMS 4: 340 - 359
TMS 5: 363 - 381
TMS 6: 405 - 424
TMS 7: 450 - 468
TMS 8: 476 - 496
TMS 9: 500 - 520

MNVLTRTLIITIFFNLQIYIGKCLNHDNIKNIKNVPMNFHLKNTNGKIYQKNKRPSQINRKNTNKQAFNIPVFSIPNYKP
KYNTCTKTKNIAFVNSRINQAHNRNIQVTKAAELNAIKKIKNDKKFTLFNSGNRDNIKTYEHDINKGIIDDISTTNNSYS
NIGDTSENTYQPNNFNNTLTEKKPCTFLNKAVEVGKTVSLLGMWYVCNIFYNIENKKALNILNMPITIAITQIYVGLPIF
LIPWLLKLRNQPELFYDEQELKRINMSDRNALIKGFQKYVLFLKKYSSIMKQSIYHGYAHLLSVIAMGAGAISFVHIVKA
SAPLFAAFFSYFFMNNKMSIYTYSSLVPIVFGVSLASIKELSFTYKALYSTLSANVLSTMRAIEAKIMMGKNLDKLGRNL
TPENIFALLTLSSAIFLTPALYIDSHKWKDAYEYLMNNKNVLKVLGRHVLMSGVWFYLYNQLSFISLNRLNHITHAVAST
VKRVFLILTSYFIFGTKFSFLGGLGSSIAVGGTFVYSLVKKKFG