TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 12 - 30
TMS 2: 48 - 67
TMS 3: 93 - 112
TMS 4: 176 - 194
TMS 5: 224 - 244
TMS 6: 274 - 293
TMS 7: 323 - 342

MLIEKYDEKPKFDLGFSPFYFISYPLYNIQCRSILYKHLNNYEANITYTPLININNLNIKTYIIYIFNSLHQIYNNEGIR
GLYKGLIPMLAHIVSKKSIYYFLENVHFVIFRRLRSEKRRDIYDKKLIRNYENNSMNDKENDNNFIGDSINSKIVKQINF
VKEENNFIKKKKKKKYFHLSLYHSFYEYVSCILSYPLLNISTKLIIFQNNSRSLLYNIKNIIRLTYMYDGIYGFFKGLNN
YLIIQSMDKVLNCFLYRTFSNSCSYDKVVTIKVVLSTCLNTIMAPYIQYSILNRSQSLVPGLCKETTFSQFFNNFNWKSH
LSNVSVGLVAAGVQLIIIALLPKDTSKNEDIIDNEKDDNV