TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 67 - 85
TMS 2: 101 - 119
TMS 3: 141 - 166
TMS 4: 174 - 192
TMS 5: 414 - 433
TMS 6: 441 - 459
TMS 7: 539 - 557
TMS 8: 565 - 584
TMS 9: 590 - 609

MKDTNSSSVINRSKCKIKDSDLDTNQTNPNGCKLHNNNHKDEKNNYDIKEKNEELKKIYMNNGFIKIMLFIILTFHSILF
FFVIRIKKSWNINYKFKNENIIFTTEIVKFIISFFFYFKEHKFSTILVYKSIQDIITKRRLYIVCLIIPSLLYYFQNIFF
YISLANIPTPLFQLLYQFRILTVVLFSFIILKKKISYSQKISILFLFLSLACLKDYNINNNDHKISYDKESKIYPSYHDI
IANNYFLLKDFLFPHMKKNICSKRNIHFHNFNNKIVHINNFLIPYLFHHITKKKKNIFQNIINNKCMQNKNYKLYDDRMN
IYKNRDKGNILPQYEKSKYNKTTTIPNNNNNNNNNNNSNNNKKNKKNYYNIYSNIYYNFYEHRKQKIYKYLMNYKKLSFN
NIRHNIKKYPNFFIGIVTTFLSTLTSGFSSVFLEFLYKNYAYSFWFQNMCLAFYTIIFSYFTKNFDLYKFFKNLKKKKEK
NIFIYNNEQNDNTIKKINNNSTNIYHNNIKHLDSYLLFYLIKNYFFQHFNSFGEFLYLSLLIILNSIGGILISIFIKYSG
SVSRFFVTPISMLFNIYISSIYFKDFHCTLNFFISLIFVSFSLYFYFIKPN