TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 35 - 55
TMS 2: 85 - 104
TMS 3: 130 - 153
TMS 4: 183 - 202
TMS 5: 228 - 253
TMS 6: 283 - 308

MDRDIAKYDLESSSSVDVNKKGNNNKSVFEKIKPFAVGGASGMFATFCIQPLDMVKVRIQLNAEGKNVLRNPFIVAKDII
KNEGFLSLYKGLDAGLTRQVIYTTGRLGLFRTFSDMVKKEGEPLPFYKKCFCALAAGGLGAFIGNPADLSLIRLQADNTL
PKELKRNYTGVFNALYRISKEEGLFALWKGSVPTIARAMSLNLGMLSTYDQSKEFLQKYLGVGMKTNLVASVISGFFAVT
LSLPFDFVKTCMQKMKADPVTKKMPYKNMLDCSIQLYKKGGISIFYSSYATYYVRIAPHAMITLITVDYLNNLLKKIS
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6