TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 12 - 31
TMS 2: 49 - 70
TMS 3: 82 - 102
TMS 4: 108 - 128
TMS 5: 150 - 170
TMS 6: 178 - 199
TMS 7: 233 - 252
TMS 8: 268 - 288
TMS 9: 300 - 319
TMS 10: 360 - 380
TMS 11: 392 - 412

MKKWKEKRRWHINIILMFLHHFFDRINYSMRNTFLHDHYIFMKFKKNKIIGLLSIINSSVCLVISPIVGYYCDKHKKERK
KMLQFISVSYLLVNIIHYMFIRTNSLSLIIFVTAISKMLHECSHVITESIFIESIDRGKKSLIFTYQKLISTVATMLGPF
FCLILFYVYNDKWNIKNIFIIFQFSILTIVPQTIISFLWENKTVDTIKNSEEIELLTKKNDKKYMFCFSTKHIPYIVFVS
HMITLAGAGMTFKYFSLFLKSEYKVSPILMCILNIVIPVLLTVFTYISQKLSKCIGRAQVSLFFTTIGFLLLCSLLYIQN
YKDVLKVHVFRSVFQNCTNSIDKSILYDFIDTNRYTGRWMGVQSLYYLVWSISAYFGGWLSDISSYRNTFKITTFFYLIS
LIIYAPLLWLVPVKEIV