TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 23 - 48
TMS 2: 56 - 74
TMS 3: 92 - 110
TMS 4: 176 - 194
TMS 5: 216 - 234
TMS 6: 242 - 260
TMS 7: 272 - 290
TMS 8: 298 - 316
TMS 9: 322 - 340

MASAEQRTEVDALMMGPISKLSMLLTVVSILWRFVSICINWSLAYVYWMEESYGYCAWTIGSILVPMVVTSVIYIHTLKS
AHAGEKRILERGVYSNAVISYLFRDVYVLNYAFKYSLAKERDDKQAEIEYYQKLMTEECNVSFVRLFDSFLESAPQKILQ
LAILLQSTLEFTYYRHIALIVYFGNIAWCIQAYNHSNRLAQLDKHDIAAKGRFLQFLFLLCLTVSRTLCIAYVASIFPIE
TLIICATLACFYGTIVFFVDSPMIAKSRPMNYSYCLCFGVVYLFIFTPVKDAPTKYKYAFYLTFCLLQNIIACALYIPLY
LATAIIALYIVGIVLLIIYYTYCHPNTVRTYF