TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MLDTNKVYEISNLANGLYTSTYLSLDDSGVSLMSKKDEDIDDYNLKWFLFPIDNNQYIITSYGANNCKVWNVKNDKINVS
TYSSTNSVQKWQIKAKDSSYIIQSDNGKVLTAGVGQSLGIVRLTDEFPENSNQQWNLTPVQTIQLPQKPKIDEKLKDHPE
YSETGNINPKTTPQLMGWTLVPCIMVNDSKIDKNTQIKTTPYYIFKKYKYWNLAKGSNVSLLPHQKRSYDYEWGTEKNQK
TTIINTVGLQINIDSGMKFEVPEVGGGTEDIKTQLTEELKVEYSTETKIMTKYQEHSEIDNPTNQPMNSIGLLIYTSLEL
YRYNGTEIKIMDIETSDHDTYTLTSYPNHKEALLLLTNHSYEEVEEITKIPKHTLIKLKKHYFKK