TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

DLMDSRAYDIMAKVGYWLDNDQRIQFSLNRYQIKGKMNYLGVTGDRNNGIAATSVSGRPIGDAPMNSVWSTSATYDNYNL
AGMKLNSLVYYQNYESLFGADNSGSFQDISIAPRNQLYDQSRVTSSRYGSKVALTKDDIWDDYLKATVGFDTLFDTGKQD
LWLTKRVYAPQMKYTDLSPFMQFDIQPIESLKITTGVRYEYARLDIDSFRTVAASTVSAPNNSVDVQGGRLSFNKTLYNV
GAVWTTPYQPLSLFANYSQGFGIPDVGRTLRSIRTAGQSVSMLQLEPIVTDNVETGFRIQKDPVEFELSYYRSTSKLGER
VVDVNGTFQSERQKTRIDGIETSLGYKVNDDHRLKFGYSHIQGWFDNDGNGSLDSKLDGLNIPPDRLTASWSANWTPQWS
SFIQANYAFDRIMDNRQMDFNGYVLFDAAVGYKLPKGKINLAVSNLFDKEYITYYSQSGNVSPLRYFSGRGRTVTLGYSV
DF