TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 138 - 157
TMS 2: 171 - 191
TMS 3: 209 - 228
TMS 4: 236 - 254
TMS 5: 268 - 288
TMS 6: 300 - 319
TMS 7: 339 - 357

MSSHKGSVVAQGNGAPASNREADTVELAELGPLLEEKGKRVIANPPKAEEEQTCPVPQEEEEEVRVLTLPLQAHHAMEKM
EEFVYKVWEGRWRVIPYDVLPDWLKDNDYLLHGHRPPMPSFRACFKSIFRIHTETGNIWTHLLGFVLFLFLGILTMLRPN
MYFMAPLQEKVVFGMFFLGAVLCLSFSWLFHTVYCHSEKVSRTFSKLDYSGIALLIMGSFVPWLYYSFYCSPQPRLIYLS
IVCVLGISAIIVAQWDRFATPKHRQTRAGVFLGLGLSGVVPTMHFTIAEGFVKATTVGQMGWFFLMAVMYITGAGLYAAR
IPERFFPGKFDIWFQSHQIFHVLVVAAAFVHFYGVSNLQEFRYGLEGGCTDDTLL