TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 40 - 63
TMS 2: 71 - 96
TMS 3: 104 - 122
TMS 4: 126 - 149
TMS 5: 157 - 182
TMS 6: 190 - 210
TMS 7: 240 - 259
TMS 8: 281 - 306
TMS 9: 314 - 332
TMS 10: 336 - 360
TMS 11: 372 - 397
TMS 12: 431 - 449

MTQGKKKKRAANRSIMLAKKIIIKDGGTPQGIGSPSVYHAVIVIFLEFFAWGLLTAPTLVVLHETFPKHTFLMNGLIQGV
KGLLSFLSAPLIGALSDVWGRKSFLLLTVFFTCAPIPLMKISPWWYFAVISVSGVFAVTFSVVFAYVADITQEHERSMAY
GLVSATFAASLVTSPAIGAYLGRVYGDSLVVVLATAIALLDICFILVAVPESLPEKMRPASWGAPISWEQADPFASLKKV
GQDSIVLLICITVFLSYLPEAGQYSSFFLYLRQIMKFSPESVAAFIAVLGILSIIAQTIVLSLLMRSIGNKNTILLGLGF
QILQLAWYGFGSEPWMMWAAGAVAAMSSITFPAVSALVSRTADADQQGVVQGMITGIRGLCNGLGPALYGFIFYIFHVEL
KELPITGTDLGTNTSPQHHFEQNSIIPGPPFLFGACSVLLALLVALFIPEHTNLSLRSSSWRKHCGSHSHPHNTQAPGEA
KEPLLQDTNV