TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 30
TMS 2: 34 - 58
TMS 3: 70 - 88
TMS 4: 92 - 117
TMS 5: 129 - 151
TMS 6: 155 - 174
TMS 7: 200 - 224
TMS 8: 232 - 252
TMS 9: 264 - 283
TMS 10: 287 - 305
TMS 11: 323 - 341
TMS 12: 345 - 363

MRKNFLISSWLFGFGNSISSPLVSLYIYVTSSTFYALKFILFNSLFILMSYFIAGYILSIKTKVLSLYKIGISLYITFYL
LLALLNVNSYKLVDLISVIYGFAQGFYWFGWDVIFYNTPRKMEFFNKSSYLGYLTTLLAPAIYDIVLSIFHSTGYIILFI
LSSLILLTVILLVEDIKINVKLNLKKSFSVITKNENYKYTMVALALVAGYNYVVGNLNPILMYKIFSGNYTFFSITNYIL
GLISLLSVYFIRGKIINKVRHNYVVLSSSLLLVVATFFILLYPLVYLIFYSFFSPLIYPIIDVHNWNNIERNLLLPYLIN
RQIFLNISRIMASLMDIYVVNVDMGIIVLIPLLISASVIFYSWRMKV