TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 18 - 40
TMS 2: 529 - 547

MKRKYPYSLAKGLTSTQIAVIVAVIVIVIIIGVVAGFVLTKGPSTTAVTTTVTSTFTTTTTIPSTTTSTPSNTVVFYTWW
GGGDGGEALSQIIPAVKQYAGLQMQTYSIPGAGGTNAKYAILALIQAGKPPAAFQVHYGPEMISYVEAAPNGIHTFVNMT
PYLIQWGLLNNAVYAVLQAGAYNGTLLSVPINVHRGAVLYVNTQLLREYNLPFPYNFSTLVYDTVQLANHGVSPWIIPGG
DGGWDQFNVWEDIFLYLAGPQLYNELIYGTLNFSNPTVQKLINETNYWFLNFTSYNYPGWQSMSWEQAFALIAQGKVAFQ
ANGNWVTNYASYINVTVYPPLPQYISNSSVSVVETPFPGTQHYYALVIDTIGIPVGPQEQQALQLAHFWSSYQGQEVWTK
YKAVTYYKNGTDWYAQPAQWYDYQQLINTSEQNFVYQLSDGGVFDDVFAQIDSGLLTLQQVGKVGLSAWNSTLVSSMQQE
QNEWLAAAKLGLGYLGFPGHPFAGYYPPWVTNPSAYGLTNNTQKTSNSVMLFLLPFLALPLAIASIDNKYYLLK