TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 13 - 33
TMS 2: 41 - 61
TMS 3: 69 - 88
TMS 4: 102 - 122
TMS 5: 134 - 153
TMS 6: 183 - 203
TMS 7: 215 - 237
TMS 8: 251 - 273
TMS 9: 281 - 301
TMS 10: 305 - 325

MKGGSMEKIKPILAIISLQFGYAGMYIITMVSFKHGMDHWVLATYRHVVATVVMAPFALMFERKIRPKMTLAIFWRLLAL
GILEPLMDQNLYYIGLKNTSASYTSAFTNALPAVTFILALIFRLETVNFRKVHSVAKVVGTVITVGGAMIMTLYKGPAIE
IVKAAHNSFHGGSSSTPTGQHWVLGTIAIMGSISTWAAFFILQSYTLKVYPAELSLVTLICGIGTILNAIASLIMVRDPS
AWKIGMDSGTLAAVYSGVVCSGIAYYIQSIVIKQRGPVFTTSFSPMCMIITAFLGALVLAEKIHLGSIIGAVFIVLGLYS
VVWGKSKDEVNPLDEKIVAKSQELPITNVVKQTNGHDVSGAPTNGVVTST