TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 38 - 58
TMS 2: 88 - 108
TMS 3: 120 - 140
TMS 4: 152 - 172
TMS 5: 188 - 212
TMS 6: 242 - 262
TMS 7: 278 - 298
TMS 8: 312 - 332
TMS 9: 346 - 366
TMS 10: 380 - 400

MSTGKESSKAYADIESRGDYKDDGKKGSTLSSKQHFMLSLTFILIGLSSLNVWNTALGLNINFKYNTFQITGLVCSSIVA
LFVEIPKIMLPFLLGGLSILCAGFQISHSFFTDTQFDTYCLVAFIVIGVVAGLAQTIAFNIGSTMEDNMGGYMSAGIGIS
GVFIFVINLLLDQFVSPEKHYGVNKAKLLYLYIICELCLILAIVFCVCNLDLTNKNNKKDEENKENNATLSYMELFKDSY
KAILTMFLVNWLTLQLFPGVGHKKWQESHNISDYNVTIIVGMFQVFDFLSRYPPNLTHIKIFKNFTFSLNKLLVANSLRL
LFIPWFILNACVDHPFFKNIVQQCVCMAMLAFTNGWFNTVPFLVFVKELKKAKKKKEIEIISTFLVIAMFVGLFCGIWTT
YIYNLFNIVLPKPDLPPIDVTQ
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10