TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 15 - 35
TMS 2: 51 - 70
TMS 3: 90 - 110
TMS 4: 114 - 134
TMS 5: 142 - 160
TMS 6: 174 - 192
TMS 7: 200 - 220
TMS 8: 236 - 256
TMS 9: 264 - 284
TMS 10: 288 - 306

MGKGRALSDGVIKKIILSYTYVAIWIFLSFTVIVYNKYILDKKMYNWPFPITLTMIHMGFCSSLAVILIKVFKVVEPVSM
SRETYLRSVVPIGALYSLSLWLSNSAYIYLSVSFIQMLKALMPVAVYSIGVLLKKETFKSQTMTNMLSISFGVAIAAYGE
AKFDGWGVFLQLGAVAFEATRLVLIQILLTSKGINLNPITSLYYVAPCCLVFLSVPWIFVEFPVLRDTSSFHFDFVIFGT
NSVCAFALNLAVFLLVGKTSALTMNVAGVVKDWLLIAFSWSVIKDTVTPINLFGYGLAFLGVGYYNHCKLQALKAKDAQK
KVQASDDEAGKLLEERESEAKRNETQD