TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 12 - 32
TMS 2: 44 - 64
TMS 3: 82 - 102
TMS 4: 108 - 128
TMS 5: 144 - 164
TMS 6: 194 - 214
TMS 7: 228 - 248
TMS 8: 256 - 276
TMS 9: 292 - 312

MGLMDTRWETIVPFIVMALMEACTIALTILAKTALTGGMSPFVFIVYTNALGSLLLLPYSFYFHRDESDDEPFLTKPSLV
RIFLLGFTGVFLFQNMAFLGLSYSSPIVVCAMGLQSPAFSFLLSLALGKEGGLGWASKRTKGRVIGTLICFTGAFVEVIY
LGPFIRPSPPSSPTSNFLTTISHYLTFFKNSDNWALGSLLLACATLSISIWNIIQLDTVQKYPQVMKVVSAYSLAGTLQC
AIFSAFMEPDLSAWELKLNMDLYLIIATGIFGSIIRTSVQVKCSKMKGPYYVPLFKPFGILWASIFGTSFFVNSLHYGSV
LGAAIAGTGYLLIMWSQVQKDDPNETVEKNDNHQLDSDEQTTPLLLANGDFDQV